Deep Unique
خدمات قابل ارائه به شناور

خزه تراشی قسمت زیرین شناورها
اسکراپ و پولیش شفت و پروانه
رفع درگیری شفت و پروانه (لایف)
رفع پانچ و استفاده از تی بلت
اندازه گیری خوردگی بدنه یا تست NDT
بازدید سی چست و ساکشن ها
تهیه گزارش تصویری (فیلم و عکس با کیفیت بالا از قسمت زیر آبی شناورهای کارفرمای محترم)
نصب آند فدا شونده (و جوشکاری زیر آبی)
رفع درگیری زنجیر لنگر (برشکاری زیر آب)

خدمات قابل ارایه به جک آپ بارج ها

خزه تراشی و اسکراپ پایه ها
رفع درگیری اسپادکن ها توسط واترجت و عملیات لایروبی
بازدید زیرآبی موتور و پروانه ها
رفع درگیری پروانه ها و...
تهیه گزارش تصویری (فیلم و عکس ، با کیفیت بالا از قسمت زیرین جک آپ بارج)

خدمات قابل ارائه به SBM

بازدید و تهیه عکس و فیلم از قسمت زیرین SBM (گوی شناور)
بازدید و تهیه عکس و فیلم از زنجیرهای مهار کننده SBM
بازدید و تهیه عکس و فیلم از حوض های شناور مربوط بهSBM
بازدید و تهیه فیلم و عکس از پلم مربوطه به SBM
تهیه گزارش تصویری (فیلم و عکس) از SBM به صورت ادواری جهت چک کردن شرایط کلی قرار گرفتن SBM